دانشکده مهندسی برق- فرم‌ها و آئین‌نامه‌ها
فرم‌ها و آئین‌نامه‌های دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

• آئین نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه

• فرم ها

دستورالعمل ها و آئین نامه های دانشکده

فرم ها

شرح

دریافت

فرم امور فرهنگی

پرسشنامه مصاحبه ورودی دوره دکتری(۳۰۰)

تعهدنامه آموزشی و پژوهشی دانشجوی دکترا(۳۱۰)

تعیین دروس دوره دکترا (۳۱۵)

درخواست تغییردرس دوره دکترا (۳۲۰)

اخذ درس بصورت مهمان از سایر دانشگاهها(۳۲۵)

درخواست حذف اضطراری یک درس(۳۲۶)؛مراحل اجرایی:از طریق سایت گلستان، پیشخوان خدمت

درخواست حذف پزشکی یک درس دکترا(۳۲۷)؛ مراحل اجرایی:از طریق سایت گلستان، پیشخوان خدمت

اخذ درس از سایر دانشکده ها(۳۳۰)

درخواست مرخصی تحصیلی دکترا(۳۳۲)؛ مراحل اجرایی:از طریق سایت گلستان، پیشخوان خدمت

فرم انصراف از تحصیل؛ مراحل اجرایی:از طریق سایت گلستان، پیشخوان خدمت

درخواست شرکت در آزمون جامع دکترا(۳۴۰)؛ مراحل اجرایی:تکمیل فرم+ درخواست از طریق سایت گلستان، پیشخوان خدمت

درخواست شرکت در آزمون جامع دکترا ورودی ۹۸ به بعد(۳۴۰)؛مراحل اجرایی:تکمیل فرم+درخواست از طریق سایت گلستان، پیشخوان خدمت

ارزشیابی آزمون جامع دکترا(۳۴۵)

شرکت در کنفرانس های خارج از کشور(۳۵۰)؛مراحل اجرایی:تکمیل فرم +درخواست از طریق سایت گلستان ،پیشخوان خدمت

تقاضای مجوز خروج از کشور داشجویان مشمول وظیفه عمومی؛مراحل اجرایی:تکمیل فرم +درخواست از طریق سایت گلستان،پیشخوان خدمت

پیشنهاد موضوع رساله دکترا(۳۶۰)

اطلاعیه دفاع از پیشنهاد موضوع رساله دکترا(۳۶۱)

صورتجلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکترا(۳۶۵)

گزارش شش ماهه پیشرفت رساله دکترا(۳۷۱-۳۷۰)

درخواست سمینار میان دوره ای دکترا(۳۷۵)

گزارش کتبی سمینار میان دوره ای

صورتجلسه سمینارمیان دوره ای دکترا(۳۸۰)

درخواست پیش دفاعیه از رساله دکترا(۳۸۵)

داوری رساله پیش دفاع دکترا (۳۸۸)

صورتجلسه پیش دفاعیه از رساله دکترا(۳۹۰)

فرم اطلاعات مقالات دانشجویان دکترا (۳۹۴)؛مراحل اجرایی:تکمیل فرم +درخواست از طریق سایت گلستان ،پیشخوان خدمت

درخواست افزایش سنوات دانشجویان دکتری بابت عملیات ساخت و...( برای دانشجویانی که سنوات قانونی ایشان به اتمام رسیده)

دریافت مجوز دفاع نهایی رساله دکترا(۳۹۵)

تعهد انجام اصلاحات

فرم اطلاعیه دفاع (۳۹۶)

تاییدیه اصلاحات رساله(۳۹۷)

فرم دعوت به جلسه

فرم تعهد صحت رساله

گزارش فرصت مطالعاتی خارج از کشور

 تاییدیه هیات داوران جلسه دفاع

مجوز بهره برداری از رساله

درخواست از کمیته منتخب دانشگاه؛مراحل اجرایی:درخواست از طریق سایت گلستان، پیشخوان خدمت

توصیه نامه

دستورالعمل ها و آئین نامه های دانشکده

شرح

دریافت

دستورالعمل دفاع از پیشنهاد موضوع رساله

دستورالعمل تهیه گزارش کتبی و ارائه سمینار میان دوره ای

سامانه پیشینه پژوهش

راهنمای انتخاب واحد

دستورالعمل درخواست تاییدیه مقالات و پیش دفاع از طریق سامانه گلستان
ارسال مقاله

شرط پیش دفاع پس از نیمسال هشتم
حداقل محصولات مستخرج از رساله ورودی های قبل ۹۶

دستورالعمل حداقل دستاورد های علمی  از رساله دکتری ، ورودی ۹۶ به بعد مصوب دانشگاه

حداقل محصولات مستخرج از رساله ورودی های بعد ۹۶ مصوب گروه های مختلف دانشکده

ضرایب سهم هر یک از نویسندگان در مقالات

مراحل معادل نمودن ثبت اختراع بین المللی بجای یک مقاله ISI
دستور العمل پیش دفاعیه

سرفصل دروس

اخذ دروس بر اساس مصوبات

تایپ کلیه فرم ها

ارائه مقاله جبران نمره

مجلات معتبر و غیر معتبر

آیین نامه حمایت از دستاوردهای پژوهشی دانشجویان

آیین نامه آزمون جامع
دروس زمینه آزمون جامع دکتری

ارائه گزارش فرصت مطالعاتی

راهنمای آموزشی و پژوهشی و تقویم تحصیلی دانشجویان دکترای دانشکده مهندسی برق

دستورالعمل برگزاری جلسات دفاعیه مربوط به دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد

راهنمای دفاع از رساله و مراحل فارغ التحصیلی دکترا

سقف درجه ی رساله

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://www.iust.ac.ir/find-35.19305.13337.fa.html
برگشت به اصل مطلب