دانشکده فناوری های نوین- فرم های مربوط به سمینارکارشناسی ارشد
فرم های مربوط به سمینار کارشناسی ارشد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://www.iust.ac.ir/find-94.14547.39103.fa.html
برگشت به اصل مطلب