دانشکده فناوری های نوین- کارمندان
کارمندان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
حوزه ریاست

حسین مومنی

مسئول دفتر دانشکده

تلفن : ۷۳۲۲۵۸۰۰

دورنگار : momenyhiust.ac.ir
ساختمان شماره ۱ دانشکده فناوری‌های نوین

مجید اعظمی

کارشناس امور مالی

تلفن : ۷۳۲۲۵۸۱۴

دورنگار : aazamimiust.ac.ir
ساختمان شماره ۱ دانشکده فناوری‌های نوین

حجت الله نعمتی

مدیر امور اجرایی

تلفن : ۷۳۲۲۵۸۲۶

دورنگار : hojat_nematiiust.ac.ir
ساختمان شماره ۱ دانشکده فناوری‌های نوین

حمید کالاجوی رنجبر

کارشناس امور اجرایی

تلفن : ۷۳۲۲۷۸۱۲
دورنگار :

ساختمان شماره ۲ دانشکده فناوری‌های نوین

حوزه آموزش

آرزو فرزادمنش

مدیر اداره آموزش

تلفن : ۷۳۲۲۵۸۰۲
دورنگار : a_farzadmaneshiust.ac.ir

ساحتمان شماره ۲ دانشکده فناوری‌های نوین

سمیه ساکی

کارشناس آموزش

تلفن : ۷۳۲۲۵۸۰۵

دورنگار : s_sakiiust.ac.ir

ساحتمان شماره ۲ دانشکده فناوری‌های نوین

حوزه پژوهش

مجید اعظمی

امور پژوهش و وب سایت دانشکده
کارشناس جذب اعضاءهیات علمی

تلفن : ۷۳۲۲۵۸۱۴

دورنگار : aazamimiust.ac.ir

حوزه خدمات

ح

خدمات

تلفن : ۷۳۲۲۵۸۳۹
ساختمان شماره ۱ دانشکده فناوری‌های نوین

ح

ر

خدمات

تلفن : ۷۳۲۲۷۸۱۲

ساحتمان شماره ۲ دانشکده فناوری‌های نوین

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فناوری های نوین:
http://idea.iust.ac.ir/find-94.12991.45677.fa.html
برگشت به اصل مطلب