دفتر استعدادهای درخشان- کارکنان
کارشناس دفتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/4/25 | 

  نام و نام خانوادگی: خانم دلفا فلکیان

  سمت: کارشناس حمایت از مقالات دانشجویی،  پذیرش بدون آزمون دکتری، دانشجوی نمونه کشوری، انتخاب ممتاز پژوهشی جشن  ممتازین، صدور گواهی دکتری بدون آزمون، مسئول سایت دفتر استعدادهای درخشان

تلفن: ۷۳۲۲۵۵۸۳
پست الکترونیکی: falakiyaniust.ac.ir

  نام و نام خانوادگی: خانم سمانه یوسفی

  سمت: کارشناس المپیاد دانشجویی، پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد، صدور گواهی ارشد بدون آزمون، شناسایی دانش آموختگان رتبه اولی، دبیرخانه ثبت

  تلفن:  ۷۳۲۲۵۵۸۲ 
 
پست الکترونیکی: sa_yousefiiust.ac.ir
 


نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه روشن فر

  سمت: کارشناس امور بنیاد ملی نخبگان، صدور گواهی بدون آزمون جایزه شهید احدی، جشن ممتازین

تلفن: ۷۳۲۲۵۵۱۴
پست الکترونیکی: froshanfariust.ac.ir
 

نشانی مطلب در وبگاه دفتر استعدادهای درخشان:
http://idea.iust.ac.ir/find-92.13060.29068.fa.html
برگشت به اصل مطلب