پردیس شماره 2- سرپرستی دانشجویان بین المللی
دفتر سرپرستی دانشجویان بین المللی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/3/12 | 
* پذیرش و ثبت نام دانشجویان بین المللی
* خدمات کنسولی
* خدمات آموزشی
* خدمات رفاهی
* تفکیک فعالیت همکاران دفتر
* ارتباط با دفتر
 
نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://idea.iust.ac.ir/find-90.20782.78303.fa.html
برگشت به اصل مطلب