پردیس شماره 2- اخبار و اطلاعیه ها
اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری معماری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/4/2 | 

 بدینوسیله به اطلاع می رساند داوطلبان زیر برای شرکت در مصاحبه پذیرفته شده اند. مصاحبه نامبردگان در روز دوشنبه مورخ 8/4/94 ساعت 14در محل دانشکده معماری برگزار خواهد شد.

 

 

  نام و نام خانوادگی

  ردیف

  آریا نژاد پرستو

  1

  بابایی بهمن

  2

  سالاریان حسین

  3

  علی نیای مطلق ایوب

  4

  مجاوری نصراله

  5

  مرتضوی محبوبه السادات

  6

  میرزائی فهیمه

  7

  یوسفی امیرحسین

  8

نشانی مطلب در وبگاه پردیس شماره 2:
http://idea.iust.ac.ir/find-90.12635.40691.fa.html
برگشت به اصل مطلب