قطب علمی معماری اسلامی- امکانات و توانمندیها
هدایت و نظارت کارهای دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نظارت قطب علمی معماری اسلامی بر تحقیقات مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد در خصوص طرح های معماری اسلامی جاری تهران( مساجد و مراکز فرهنگی خاص ، مساجد معاصر در تهران ، ضوابط بناهای مذهبی فرهنگی در طرح تفصیلی تهران ) مورخ 31/2/1392.
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://www.iust.ac.ir/find-89.12594.29057.fa.html
برگشت به اصل مطلب