مرکز آموزش الکترونیکی- معاونین و مدیران مرکز
معاونین و مدیران مرکز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
 
معاونین و مدیران مرکز آموزش الکترونیکی

دکتر روزبه قوسی

معاون آموزشی

پست الکترونیکی:

 ghousiiust.ac.ir

دکتر ناصر مزینی
معاون فناوری و پژوهشی

پست الکترونیکی:

 mozayaniiust.ac.ir

دکتر مرتضی گرشاسبی
مدیر دفتر آموزشهای تخصصی و بین المللی

پست الکترونیکی:

 m_garshasbiiust.ac.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://idea.iust.ac.ir/find-88.12109.25026.fa.html
برگشت به اصل مطلب