دبیرخانه هیأت ممیزه- استاد ممتاز
جناب آقای دکتر علی کاوه استاد ممتاز سال ۱۳۹۵

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/21 | 
به منظور بزرگداشت و ارج نهادن به استادان برجسته دانشگاه، اعضای هیأت علمی با مرتبه استادی که به مقام شامخ علمی و پژوهشی در سطح ملی و یا بین المللی رسیده اند و دارای کیفیت آموزشی و حسن شهرت اخلاقی و معنوی می باشند، طبق ضوابط مشخص به عنوان استاد ممتاز انتخاب و طی مراسم ویژه ای درجه استاد ممتازی دانشگاه به آنان اعطاء می شود.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.18482.55951.fa
برگشت به اصل مطلب