دبیرخانه هیأت ممیزه- اخبار و رویدادها
ارتقای دکتر شهریار افندی زاده زرگری از مرتبه دانشیاری به استادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/1 | 
دکتر شهریار افندی زاده زرگری عضو محترم هیأت علمی دانشکده  مهندسی عمران در جلسه اخیر  هیات ممیزه (بصورت الکترونیکیاز مرتبه دانشیاری به استادی ارتقا یافتند.
احراز این موفقیت را به ایشان، اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم آن دانشکده تبریک عرض می نماییم.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11682.61972.fa
برگشت به اصل مطلب