دبیرخانه هیأت ممیزه- اعضای هیأت علمی نمونه
آقای دکتر تورج محمدی از دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE آقای مهندس محمد ذهبیون از دانشکده مهنسی صنایع: استاد نمونه سال ۷۳-۷۲


AWT IMAGE آقای دکتر محمد سلیمانی از دانشکده مهندسی برق: استاد نمونه سال ۷۴-۷۳

AWT IMAGE آقای دکتر عباس طائب از دانشکده شیمی: استاد نمونه سال ۷۵-۷۴


AWT IMAGE آقای دکتر علی کاوه از دانشکده مهندسی عمران: استاد نمونه سال ۷۹-۷۸


AWT IMAGE آقای دکتر عباس افشار از دانشکده مهندسی عمران: استاد نمونه سال ۸۰-۷۹


AWT IMAGE     آقای دکتر فرخ حجت کاشانی از دانشکده مهندسی برق: استاد نمونه سال ۸۱-۸۰


AWT IMAGE  آقای دکتر سیدمحمدعلی بوترابی از دانشکده مهندسی مواد و متالورژی: استاد نمونه سال ۸۲-۸۱


 AWT IMAGE آقای دکتر فرهاد گلستانی فرد از دانشکده مهندسی مواد و متالورژی : استاد نمونه سال ۸۳-۸۲

 AWT IMAGE آقای دکتر محرم حبیب نژاد کواریم از دانشکده مهندسی مکانیک: استاد نمونه سال ۸۴-۸۳

AWT IMAGE آقای دکتر همایون عریضی از دانشکده مهندسی برق: استاد نمونه سال ۸۵-۸۴

AWT IMAGE  آقای دکتر محمود مهرداد شکریه از دانشکده مهندسی مکانیک: استاد نمونه سال ۸۶-۸۵

AWT IMAGE  آقای دکتر محمدحسن شجاعی فرد از دانشکده مهندسی خودرو: استاد نمونه سال ۸۷-۸۶ 

AWT IMAGE  آقای دکتر حیدرعلی شایانفر از دانشکده مهندسی برق: استاد نمونه سال ۸۸-۸۷  

AWT IMAGE  آقای دکتر محمدحسن بازیار از دانشکده مهندسی عمران: استاد نمونه سال ۸۹-۸۸

AWT IMAGE  آقای دکتر حمید بهبهانی از دانشکده مهندسی عمران: استاد نمونه سال ۹۰-۸۹ 

AWT IMAGE  آقای دکتر احمد چلداوی از دانشکده مهندسی برق: استاد نمونه سال ۹۱-۹۰

AWT IMAGE  آقای دکتر مجیدرضا آیت الهی از دانشکده مهندسی مکانیک : استاد نمونه سال ۹۲- ۹۱

AWT IMAGE  آقای دکتر محسن فیضی از دانشکده معماری و شهرسازی : استاد نمونه سال ۹۴-۹۳
 
AWT IMAGE             آقای دکتر مصطفی بهزادفر از دانشکده معماری و شهرسازی: استاد نمونه سال ۹۵-۹۴
AWT IMAGE  آقای دکتر حسین سرپولکی از دانشکده مهندسی مواد و متالورژی : استاد نمونه سال ۹۶-۹۵
 
           آقای دکتر منصور انبیاء از دانشکده شیمی :استاد نمونه سال ۹۸-۹۷
                         آقای دکتر تورج محمدی از دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز : استاد نمونه سال ۹۹-۹۸
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11681.23073.fa
برگشت به اصل مطلب