دبیرخانه هیأت ممیزه- فرمها و بخشنامه ها
فرم تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/14 | 

اعضای محترم هیأت علمی جهت تبدیل وضعیت استخدامی لازم است    فرمهای مخصوص تبدیل وضعیت را  دانلود نموده و پس مطالعه آیین نامه ارتقاء اقدام به تکمیل فرمها نمایند .
فرم تکمیل شده به همراه مستندات مربوطه به رییس دانشکده تحویل گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11676.48202.fa
برگشت به اصل مطلب