دبیرخانه هیأت ممیزه- فرمها و بخشنامه ها
فرم تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی (رسمی -آزمایشی به رسمی-قطعی)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اعضای محترم هیأت علمی جهت تبدیل وضعیت استخدامی لازم است    فرم های مخصوص تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی-قطعی را  دانلود نموده و پس مطالعه آیین نامه ارتقاء اقدام به تکمیل فرم ها نمایند .
فرم تکمیل شده به همراه مستندات مربوطه به رییس دانشکده تحویل گردد.
 
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11676.47736.fa
برگشت به اصل مطلب