دبیرخانه هیأت ممیزه- کارشناس
معرفی کارشناس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 کارشناس دبیرخانه هیئت ممیزه دانشگاه: اشرف السادات ساعی

تلفن تماس:  داخلی ۲۲۰۴-۷۳۲۲۲۲۰۴      مستقیم= ۷۷۲۴۰۵۰۷
آدرس ایمیل: sayeeaiust.ac.ir                     

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11675.22916.fa
برگشت به اصل مطلب