دبیرخانه هیأت ممیزه- اعضای هیأت ممیزه
معرفی اعضای دوره چهاردهم هیئت ممیزه دانشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
                      
         دکتر منصور انبیاء
       استاد دانشکده شیمی
      رئیس هیئت ممیزه

 
    دکتر محمود مهرداد شکریه
    استاد دانشکده مهندسی  مکانیک
  دبیر هیئت ممیزه
دکتر امیر حسین دوایی مرکزی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک

معاون پژوهش و فناوری
دکتر ابوالفضل واحدی
استاد دانشکده مهندسی برق
معاون آموزشی
                        
ذکترمجید رضا آیت الهی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دکتر مرتضی اسمعیلی
استاد دانشکده مهندسی راه آهن
دکتر منصور انبیاء
استاد دانشکده شیمی
نماینده وزیر
دکتر مصطفی بهزادفر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی
                        
دکتر میر سامان پیشوایی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع
دکتر محمد رضا جاهد مطلق
دبیر کمیسیون های تخصصی

استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر
دکتر محمد حائری 
استاد دانشگاه صنعتی شریف
 نماینده وزیر    
دکتر محمدرضا دلیری
استاد دانشکده مهندسی برق
                        
دکتر سید حسین سیدین
استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
دکتر محمد حسن  شجاعی فرد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دکتر علی صدر
دانشیار دانشکده مهندسی برق
نماینده وزیر
دکتر مجید طیرانی
دانشیار دانشکده مهندسی برق
                        
دکتر سید مهدی علوی املشی
استاد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
دکتر پرویز قدوسی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دکتر علی ملکی
استاد دانشکده شیمی
دکتر محمد حسین مهدیه
استاد دانشکده قیزیک
       
  دکتر داود یونسیان
استاد دانشکده مهندسی راه آهن
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیأت ممیزه:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=81.11674.22917.fa
برگشت به اصل مطلب