امور پژوهش- آئین نامه ها و مصوبات
مصوبات شرکت در همایش های علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آیین نامه ماموریت های علمی بین المللی اعضای هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران 1396
مصوبه هیات رئیسه دانشگاه در خصوص ماموریت های علمی اعضای هیات علمی در تاریخ 1393/9/16 جدید
دستور العمل اعطای تسهیلات به متقاضیان شرکت در همایش های علمی معتبر خارج از کشور از محل قراردادهای گرنت سال های 1391 و 1392 مصوب 1392/7/24
مصوبه هیات رئیسه دانشگاه در خصوص هزینه های کنفرانس اعضای هیات علمی دانشگاه در تاریخ 1392/5/5

مصوبه هیات رئیسه دانشگاه در رابطه با پرداخت حق ماموریت های علمی اعضای هیات علمی از محل اعتبار پژوهشی مورخ 1391/2/2

آئین نامه شرکت در همایش های علمی 1386/7/4

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.7097.8827.fa
برگشت به اصل مطلب