امور پژوهش- آئین نامه ها و مصوبات
مصوبات شرکت در همایش های علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE آیین نامه ماموریت های علمی بین المللی اعضای هیات علمی دانشگاه علم وصنعت ایران 1396
AWT IMAGE مصوبه هیات رئیسه دانشگاه در خصوص ماموریت های علمی اعضای هیات علمی در تاریخ 1393/9/16 جدید
AWT IMAGE دستور العمل اعطای تسهیلات به متقاضیان شرکت در همایش های علمی معتبر خارج از کشور از محل قراردادهای گرنت سال های 1391 و 1392 مصوب 1392/7/24
AWT IMAGE مصوبه هیات رئیسه دانشگاه در خصوص هزینه های کنفرانس اعضای هیات علمی دانشگاه در تاریخ 1392/5/5
AWT IMAGE

مصوبه هیات رئیسه دانشگاه در رابطه با پرداخت حق ماموریت های علمی اعضای هیات علمی از محل اعتبار پژوهشی مورخ 1391/2/2

AWT IMAGE

آئین نامه شرکت در همایش های علمی 1386/7/4

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.7097.8827.fa
برگشت به اصل مطلب