امور پژوهش- آئین نامه ها و مصوبات
آزمایشگاه های شاعا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

اطلاعات مربوط به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی عضو شبکه شاعا (استان تهران)

AWT IMAGE

نظام نامه شبکه آزمایشگاه های علمی ایران 89/7/16

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.7097.24107.fa
برگشت به اصل مطلب