امور پژوهش- آئین نامه ها و مصوبات
آیین نامه دوره دکتری با دو شیوه پذیرش "آموزشی- پژوهشی" و "پژوهشی"

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGEآیین نامه جدید دوره دکتری با دو شیوه پذیرش "آموزشی- پژوهشی" و "پژوهشی" 17/9/1389

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.7097.22197.fa
برگشت به اصل مطلب