امور پژوهش- آئین نامه ها و مصوبات
کتاب (تصنیف، تالیف، تدوین و ترجمه)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE آئین نامه جدید چاپ کتاب مصوبه شورای انتشارات 1397/10/9
AWT IMAGE مصوبه شورای انتشارات دانشگاه پیرامون دسته بندی کتب منتشره ی دانشگاه1396/03/01
AWT IMAGE آئین نامه جدید چاپ کتاب مصوبه شورای انتشارات 1392/12/17
AWT IMAGE آیین نامه تالیف و ترجمه کتاب دانشگاه علم و صنعت ایران مصوب 1387/2/11
AWT IMAGE مصوبه شورای انتشارات دانشگاه در خصوص اساتید گروه معارف 1390/7/10
 
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.7097.12922.fa
برگشت به اصل مطلب