امور پژوهش- نمودارهای گردش کار
نمودار گردش کار برگزاری همایش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
فرآیند ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)
فرآیند خرید از نمایشگاه ساخت ایران

نمودار گردش کار برگزاری همایش
نمودار گردش کار فرصت های مطالعاتی
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.7096.12951.fa
برگشت به اصل مطلب