امور پژوهش- اعضای هیات علمی
اعضای هیات علمی تقدیر شده در سال 1396 دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/27 | 
ردیف دانشکده نام و نام خانوادگی عنوان
1 مهندسی مکانیک مجیدرضاآیت اللهی نفر اول  امتیاز کل، نفر اول ماده پژوهش در دانشگاه و نفر اول کل و ماده پژوهش دانشکده مهندسی مکانیک
2 مهندسی عمران علی کاوه نفر دوم امتیاز کل و ماده پژوهش در دانشگاه و نفر اول کل و ماده پژوهش در دانشکده مهندسی عمران
3 مهندسی راه آهن شروان عطایی نفر سوم امتیاز کل، نفر اول ماده صنعتی در دانشگاه و نفر اول کل و ماده صنعتی در دانشکده مهندسی راه آهن
4 شیمی علی ملکی نفر سوم امتیاز ماده پژوهش در دانشگاه و نفر اول امتیاز کل و ماده پژوهش دانشکده شیمی
5 مهندسی عمران افشین شریعت مهیمنی نفر دوم امتیاز ماده صنعتی در دانشگاه و نفر اول امتیاز ماده صنعتی در دانشکده مهندسی عمران
6 مهندسی برق احمد چلداوی نفر امتیاز سوم ماده صنعتی در دانشگاه و نفر اول امتیاز کل و ماده صنعتی در دانشکده مهندسی برق
7 مهندسی شیمی، نفت و گاز تورج محمدی نفر اول امتیاز کل و ماده پژوهش در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
8 مهندسی شیمی، نفت و گاز سیدحسن هاشم آبادی نفر اول امتیاز ماده صنعتی در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
9 شیمی منصور انبیا نفر اول امتیاز ماده صنعتی در دانشکده شیمی
10 مهندسی کامپیوتر بهروز مینائی نفر اول امتیاز کل و ماده صنعتی در دانشکده مهندسی کامپیوتر
11 مهندسی کامپیوتر محمدرضا جاهدمطلق نفر اول امتیاز ماده پژوهش در دانشکده مهندسی کامپیوتر
12 مهندسی مکانیک اسماعیل خان میرزا نفر اول امتیاز ماده صنعتی در دانشکده مهندسی مکانیک
13 مهندسی صنایع میر سامان پیشوایی نفر اول امتیاز  کل در دانشکده مهندسی صنایع
14 مهندسی صنایع محمدرضا محمدعلیها نفر اول امتیاز ماده پژوهش در دانشکده مهندسی صنایع
15 مهندسی صنایع عبدالرحمن حائری نفر اول امتیاز ماده صنعتی در دانشکده مهندسی صنایع
16 مهندسی برق سید محمدرضا موسوی میرکلائی نفر اول امتیاز ماده پژوهش در دانشکده مهندسی برق
17 مهندسی عمران محسن سعیدی نفر سوم امتیاز کل دانشکده مهندسی عمران
18 فناوری های نوین  روح الله احمدی نفر اول امتیاز کل و ماده پژوهش در دانشکده فناوری های نوین
19 مهندسی مواد و متالورژی علیرضا ایوانی نفر اول امتیاز کل در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
20 مهندسی مواد و متالورژی سیدمرتضی مسعودپناه نفر اول امتیاز ماده پژوهش در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
21 مهندسی راه آهن  سیدمحمد موسوی گزافرودی نفر اول امتیاز ماده پژوهش در دانشکده مهندسی راه آهن
22 مهندسی معماری و شهرسازی  رضا خیرالدین نفر اول امتیاز کل و ماده صنعتی در دانشکده معماری و شهرسازی
23 ریاضی محمدرضا علیرضایی نفر اول امتیاز کل و ماده صنعتی در دانشکده ریاضی
24 مهندسی شیمی، نفت و گاز  سوسن روشن ضمیر پژوهشگر برتر خانم دانشگاه از دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
25 شیمی  وحید صفری فرد  پژوهشگر برتر جوان با سابقه کمتر از چهار سال از دانشکده شیمی
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.12378.55083.fa
برگشت به اصل مطلب