امور پژوهش- اعضای هیات علمی
اعضای هیات علمی تقدیر شده در سال1395 دانشگاه علم و صنعت ایران 5

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/6 | 
استاد ممتاز
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان
1 مجیدرضاآیت اللهی استاد ممتاز
2 تورج محمدی استاد ممتاز
پژوهشگر برتر با امتیاز سال 1395
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان
1 علی کاوه علی نفر اول امتیاز کل، نفر دوم ماده پژوهش در دانشگاه و نفر اول کل و ماده پژوهش دانشکده مهندسی عمران
2 مجیدرضاآیت اللهی نفر دوم  امتیاز کل، نفر سوم ماده پژوهش در دانشگاه و نفر اول کل و ماده پژوهش دانشکده مهندسی مکانیک
3 تورج محمدی نفر سوم امتیاز کل، نفر اول ماده پژوهش در دانشگاه و نفر اول کل و ماده پژوهش دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
4 شروان عطایی  نفر اول ماده صنعتی کل دانشگاه و نفر اول کل و ماده صنعتی دانشکده مهندسی راه آهن
5 افشین شریعت مهیمنی  نفر دوم ماده صنعتی کل دانشگاه و نفر اول ماده صنعتی دانشکده مهندسی عمران
6  احمد چلداوی نفر سوم ماده صنعتی کل دانشگاه و نفر اول کل و ماده صنعتی دانشکده مهندسی برق
7 نوروزمحمد نوری  نفراول ماده صنعتی در دانشکده مهندسی مکانیک
8 سیدحسن هاشم آبادی  نفر اول ماده صنعتی در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
9 شهرام جدید  نفر اول ماده پژوهشی در دانشکده مهندسی برق
10  داود یونسیان  نفر اول ماده پژوهشی در دانشکده مهندسی راه آهن
11 منصور انبیا نفر اول کل و ماده صنعتی در دانشکده شیمی
12 علی ملکی نفر اول ماده پژوهشی در دانشکده شیمی
13 حمیدرضا جعفریان  نفر اول کل و ماده پژوهش در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
14 باقر محمدصادقی  نفر اول ماده صنعتی در دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
15 عبدالرحمن حائری  نفر اول کل و ماده صنعتی در دانشکده مهندسی صنایع و پژوهشگر برتر جوان با سابقه کمتر از چهار سال 
16  میر سامان پیشوایی نفر اول ماده پژوهشی در دانشکده مهندسی صنایع
17 محمدعبدالهی ازگمی  نفر اول کل و ماده پژوهشی در دانشکده مهندسی کامپیوتر
18 بهروز مینائی نفر اول ماده صنعتی در دانشکده مهندسی کامپیوتر
19 صادق صادق زاده  نفر اول کل و ماده پژوهشی در دانشکده فناوری های نوین
20 سیدعبدالهادی دانشپور  نفر اول کل و ماده صنعتی در دانشکده معماری و شهرسازی
21  رضا سعادتی نفر اول کل و ماده پژوهشی در دانشکده ریاضی
22 سوسن روشن ضمیر  پژوهشگر برتر خانم دانشگاه از دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=8.12378.53725.fa
برگشت به اصل مطلب