دانشکده مهندسی پیشرفت- اخبار علمی
برگزیده شدن پایان نامه دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/26 | 
پایان نامه آقای ایمان روستا، فارغ التحصیل سال 1392 رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی تحت عنوان "تاثیر سیاست های مالیاتی بر توزیع درآمد: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)" به راهنمایی آقای دکتر سعید میرزامحمدی از سوی هیات داوران هشتمین همایش ملی سیاست های مالی و مالیاتی ایران بعنوان پایان نامه برتر در حوزه مالیاتی برگزیده شد. همایش مزبور با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در تاریخ 26/9/93 در دانشکده مزبور برگزار گردید. آقای ایمان روستا هم اکنون دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پیشرفت:
http://www.iust.ac.ir/find-79.11389.35440.fa.html
برگشت به اصل مطلب