مرکز تحقیقات آفاق- مدیر آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیسی
معرفی مدیر آزمایشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

سیروس بهرامی دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات آفاق:
http://www.iust.ac.ir/find-78.11217.21060.fa.html
برگشت به اصل مطلب