معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
دو طرح صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان طرح صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور انتخاب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/29 | 
دو طرح صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان طرح صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور انتخاب شد
دو طرح صنعتی محققان دانشگاه علم وصنعت ایران با عنوان«طراحی و ساخت سامانه ثبت و پردازش سیگنال های الکتریکی مغزی جهت استخراج مولفه های شناختی» و «سامانه یکپارچه مدیریت آزمایشگاه (سیما)» به عنوان طرح صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال ۱۴۰۰ شناخته شدند.
مجری طرح «طراحی و ساخت سامانه ثبت و پردازش سیگنال های الکتریکی مغزی جهت استخراج مولفه های شناختی» دکتر ستار میرزا کوچکی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و  مجری طرح «سامانه یکپارچه مدیریت آزمایشگاه (سیما)» دکتر محمدرضا رسولی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران هستند.
گفتنی است،  دو طرح صنعتی مذکور جزء ۱۵۰ طرح صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های  کشور  در سال ۱۴۰۰ بوده اند که در هفته پژوهش معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.لازم به یادآوری اطلاعات مربوط به طرح های فوق در کتاب "طرح های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های ۱۴۰۰ کشور به ترتیب با عنوان طرح شماره ۷۶ و ۸۵ منتشر شده است.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.66862.fa.html
برگشت به اصل مطلب