معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
مجله بین المللی مهندسی عمران بالاترین سطح مجلات با عنوان بین المللی را دریافت کرد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/14 | 
براساس آخرین رتبه بنـدی نشـریات علمی وزارت عتف،
مجله بین المللی مهندسی عمران بالاترین سطح مجلات با عنوان بین المللی را دریافت کرد
 
بر اساس آخرین ارزیابی و رتبه بنـدی نشـریات علمی توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری  و طبق شـیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی، مجله بین المللی مهندسی عمران بالاترین سطح مجلات با عنوان بین المللی  را دریافت کرد.
ضمنا در سال ۲۰۱۹ طبق لیستJCR  موفق به دریافت ضریب تاثیر  ۴۴۶/۱ (آخرین ضریب تاثیر ۶۲۴/۰) و ارتقا به چارک Q۳ (از چارک Q۴) بین مجلات تخصصی مهندسی عمران گردید. قابل توجه است که این ضریب تاثیر رتبه نخست در بین ضرایب تاثیر کلیه مجلات مهندسی ایران در لیست مذکور می باشد.
لازم به یادآوری است، ۶۶ درصد مقالات چاپ شده در سال ۲۰۱۹ با نویسندگی مسئول محققین خارج از کشور بوده که نشان از توجه ویژه جامعه بین المللی مهندسی عمران به این مجله می باشد. لذا از پژوهشگران برجسته داخل کشور دعوت بعمل می آید که نتایج کار پژوهشی اصیل خود را جهت  طرح در جامعه بین المللی مهندسی عمران به این مجله ارسال نمایند. ضمنا جهت حفظ کیفیت مقالات چاپ شده ضروری است که نویسندگان مقالات ارسالی، آمادگی و تمایل به داوری مقالات مجله را نیز داشته باشند.
 
​​ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹
Ave. Days of First Disposition by JEO ۲۳.۵ ۱۲.۶ ۱۲.۳ ۱۶.۲
Ave. Days for First Revision ۱۱۴.۲ ۹۹.۸ ۷۹.۷ ۹۱.۴
Ave. Days for Final Decision ۱۸۳.۳ ۱۹۶.۱ ۲۱۴ ۱۸۳.۵
No. of Submissions ۹۸۷ ۱۵۶۲ ۱۷۴۸ ۱۶۲۷
No. of Published Papers ۵۰ ۹۶ ۱۳۷ ۱۵۰
Rate of Acceptance* ۵.۴ % ۵.۴ % ۶.۴ % ۶.۳%
WoS IF ۰.۶۲۴ - - ۱.۴۴۶
Scopus CiteScore ۱.۱ ۱.۵ ۲.۴ ۲.۶
* Calculated: No. of accepted papers in this year / No. of submitted papers in this year
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.61453.fa.html
برگشت به اصل مطلب