معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
پنج عضو کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه علم و صنعت ایران تعیین شدند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/1 | 
پنج عضو کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه علم و صنعت ایران تعیین شدند
دکتر جبارعلی ذاکری، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران در احکام جداگانه ای پنج عضو کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه علم و صنعت ایران را تعیین کرد.
دکتر محمد حسن بازیار(عضو هیات علمی دانشگده مهندسی عمران)، دکتر منصور سلطانیه(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی)، دکتر شهرام جدید(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق)، دکتر محمدرضا جاهد مطلق(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر) و دکتر میرسامان پیشوایی(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع) با حکم دکتر ذاکری برای مدت دو سال به عضویت در کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه علم و صنعت ایران تعیین شدند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-7.7709.61266.fa.html
برگشت به اصل مطلب