معاونت پژوهش و فناوری- مصوبات شرکتهای دانش بنیان
آیین نامه استفاده پارکهای فناوری از تسهیلات قانونی مناطق آزاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/8/14 | 

آیین نامه استفاده پارکهای فناوری از تسهیلات قانونی مناطق آزاد

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ (47) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

شماره‌ : .28609ت‌32863هـ 

تاریخ‌ : 1384.05.10
وزارت کار و اموراجتماعی‌- وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - دبیرخانه شورای‌عالی 
مناطق آزادتجاری - صنعتی 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.5.5 بنا به پیشنهاد شماره .466و مورخ 1384.2.3 وزارت‌علوم‌، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌،آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ماده‌ (47) قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، 
اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
فصل اول - تعاریف 
ماده‌ 1- در این تصویبنامه واژه ها و عبارتهای زیر به جای واژه ها و عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف‌- پارک‌: پارکهای علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری ایجاد می‌شوند.
ب‌- واحدهای فناوری‌: واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری‌.
پ‌- مدیریت پارک‌: رییس پارک‌.

فصل دوم‌- معافیتهای مالیاتی و عوارض 
ماده‌ 2- واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به فعالیتهای مذکور از تاریخ‌صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری‌صنعتی مصوب 1372- برخوردار خواهند بود.
ماده‌ 3- کلیه واحدهای فناوری که در پارکها فعالیت می نمایند، از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشورمعاف می باشند.

فصل سوم‌- سرمایه‌گذار خارجی 
ماده 4- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به پارک و چگونگی و میزان‌مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر پارک‌، منطبق و براساس مقررات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری‌خارجی انجام خواهد شد.
ماده 5- جهت پذیرش سرمایه گذاری خارجی در پارکها براساس مقررات مناطق آزاد، تصویبنامه‌شماره .33432 ت‌23ک مورخ 1373.3.16 و اصلاحات بعدی آن با اصلاحات زیر برای واحدهای‌فناوری مستقر در پارکها قابل اجرا می باشد:
1- در مواد (1)، (3)، (4)، (6)، (8)، (10)، (11)، (12)،(13) و (14) عبارت "مدیریت پارک‌"جایگزین عبارت "سازمانهای مناطق‌"می گردد.
2- در مواد (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (11)، (12) و (15) واژه "پارک‌" جایگزین‌واژه "مناطق‌" می شود.
3- ماده (2) حذف می شود.
4- در تبصره "1"ماده (6) عبارت "موضوع ماده (2) این مقررات‌" حذف و واژه "خارجی‌" جایگزین آن‌می شود.
5- در ماده (6) عبارت "دبیرخانه و سازمانهای مناطق آزاد" حذف و عبارت‌" وزارت علوم‌، تحقیقات وفناوری‌" جایگزین آن می شود.
6- در تبصره "1" ماده (6) و تبصره ماده (10) عبارت "هیأت وزیران‌" جایگزین عبارت "وزرای عضوشورای عالی مناطق آزاد" می شود.
7- در تبصره "1" ماده (6) عبارت "وزارت علوم‌، تحقیقات فناوری‌" جایگزین عبارت "دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد" می شود.

فصل چهارم‌- روابط کار 
ماده 6- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار در واحدهای فناوری مستقر در پارکها مشمول‌مقررات اشتغال در مناطق آزاد، موضوع تصویبنامه شماره .33433ت‌25 ک مورخ 1373.3.16 واصلاحات بعدی آن با لحاظ اصلاحات زیر می باشد:
1- در مواد (1)، (3)، (6)، (10)، (30)، (35)، (36)، (37)، (38) و (43) عبارت "مدیریت پارک‌"جایگزین عبارت " سازمانهای مناطق‌" می شود.
2- در مواد (1)، (2)،(3)، (6)، (10)، (26)، (36)، (37)، (41)، (43) و (51) واژه "پارک‌" جایگزین‌واژه "مناطق‌" می شود.
3- مواد (4) و (5) با تبصره های آن و مواد (39)، (40)، (42)، (44) و (45) و فصل هفتم شامل مواد(46)، (47)، (49) و (50) حذف می شوند.
4- در ماده (1) واژه "دبیرخانه‌" و تعریف آن حذف می شود.
5 در ماده (1) در تعریف "مقررات‌" عبارت "بیمه و تامین اجتماعی‌" حذف می شود.
ماده 7- تنظیم امور بازار کار و نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و اموری از این قبیل در پارکهابا رعایت ضوابط این آیین‌نامه برعهده اداره کار و اموراجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن‌شهرستان واقع شده است‌.
ماده 8- صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست مدیریت پارک به عهده اداره‌کار و اموراجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن واقع شده است‌.
ماده 9- هرکارفرمایی که قرارداد کار با تبعه کشورهای خارجی منعقد ساخته است‌، به هنگام پایان‌قرارداد کار و همچنین به تعدادی که قراردادش پایان پذیرفته است‌، موظف است مراتب را به اداره کار واموراجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است‌، اطلاع دهد.
ماده 10ـ وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است باتوجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی واجتماعی‌، آیین‌نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی هیأت امنای هر پارک تهیه نماید و برای اجرا در اختیارمدیریت هر پارک قرار دهد.
ماده 11- واحدهای فناوری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام‌، ملیت‌، تخصص‌، شغل ومزد دریافتی کارگران خود را هر شش ماه یک بار تهیه نمایند و به اداره کار و اموراجتماعی شهرستانی که پارک‌در حوزه آن واقع است‌، اطلاع دهند.
ماده 12- وزارت کار و اموراجتماعی و واحدهای تابع آن موظف به همکاری با پارکها در زمینه اجرای‌مقررات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این آیین‌نامه در پارکها می باشند.

فصل پنجم‌- مبادلات مالی بین المللی 
ماده 13- نقل و انتقال ارزها از خارج از کشور به پارکها و از پارکها به خارج از کشور توسط واحدهایفناوری مستقر در این پارکها از طریق شبکه بانکی با مجوز هیأت امنای هر پارک آزاد است‌.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اجرای مفاد این ماده را ایجاد خواهد کرد.
ماده 14- واحدهای فناوری می توانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به واردات و صادرات کالاها وخدمات در چارچوب ماموریتهای محول شده و قانون مقررات صادرات و واردات اقدام نمایند.
تبصره‌- مبادلات مذکور از پرداخت هرگونه عوارض ورود و صدور معاف می باشند.
فصل ششم‌- مقررات متفرقه ماده 15ـ هرگونه تغییرات آتی در مقررات مناطق آزاد متناسبا در این‌آیین‌نامه نیز اعمال خواهد شد.
ماده 16- گمرک ایران تسهیلات لازم را در این پارکها فراهم نماید.
محمدرضا عارف‌ - معاون‌ اول‌ رییس‌جمهور

       

AWT IMAGEآیین نامه استفاده پارکهای فناوری از تسهیلات قانونی مناطق آزاد

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.14156.34731.fa
برگشت به اصل مطلب