معاونت پژوهش و فناوری- مصوبات شرکتهای دانش بنیان
آیین نامه اجرایی استفاده شرکتهای مستقر در پارک از معافیتهای مالیاتی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/8/14 | 

آیین نامه اجرایی استفاده شرکتهای مستقر در پارک از معافیتهای مالیاتی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.14156.34708.fa
برگشت به اصل مطلب