معاونت پژوهش و فناوری- قوانین بالادستی
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

- سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.14155.16321.fa
برگشت به اصل مطلب