معاونت پژوهش و فناوری- قوانین بالادستی
سند توسعه بخش پژوهش و فناوری در برنامه چهارم توسعه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

• سند توسعه بخش پژوهش و فناوری در برنامه چهارم توسعه

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.14155.10389.fa
برگشت به اصل مطلب