دفتر نظارت و ارزیابی- دانشکده مهندسی برق
مدیریت عملکرد شورای راهبری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/10 | 
جلسه کمیته مدیریت عملکرد شورای راهبری دانشگاه  با حضور ریاست محترم دانشکده مهندسی برق در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵، به صورت حضوری تشکیل گردید. گزارش عملکرد دانشکده در فایل ذیل قابل مشاهده است.

فایل

 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت و ارزیابی:
http://idea.iust.ac.ir/find-66.19235.71313.fa.html
برگشت به اصل مطلب