دفتر نظارت بر طرح های عمرانی- اخبار دفتر
مراسم تودیع و معارفه مدیر دفتر طرحهای عمرانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

روز شنبه 13 آذر 89 مراسم تودیع و معارفه مدیر دفتر طرحهای عمرانی در حضور ریاست دانشگاه، کارکنان دفتر، مشاوران و پیمانکاران پروژه ها برگزار شد.

در این مراسم دکتر حشمتی مدیر سابق دفتر از همکاری رئیس و معاونان محترم دانشگاه، کارکنان دفتر، مشاوران و پیمانکاران پروژه تشکر و قدردانی نمود. در ادامه نیز دکتر نصرآزادانی مدیر جدید دفتر سخنرانی نمودند. در این مراسم دکتر جبل‌عاملی، از زحمات دکتر حشمتی مدیر سابق دفتر تقدیر نمود و برای دکتر نصرآزادانی آرزوی توفیق و موفقیت در دفتر را نمودند.

آلبوم تصاویر

نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت بر طرح های عمرانی:
http://www.iust.ac.ir/find-65.7248.18386.fa.html
برگشت به اصل مطلب