انجمن علمی دانشجویی- طراحی صنعتی
اولین دوره مسابقات سازه های کاغذی در دانشگاه علم و صنعت ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اولین دوره مسابقات سازه های کاغذی در دانشگاه علم و صنعت ایران

به همت انجمن علمی طراحی صنعتی در تاریخ پنجشنبه 2/2/1389 روز زمین پاک ، در رده دانش آموزی برگزار میگردد .

مسابقات شامل دو بخش نرم افزاری و ساخت خرپای کاغذی میباشد که تحویل بخش نرم افزاری از طریق ایمیل تا پایان وقت اداری روز 30ام فروردین می باشد و بارگذاری خرپا در روز 2 اردیبهشت در آمفی تئاتر دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران خواهد بود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.8078.15519.fa.html
برگشت به اصل مطلب