انجمن علمی دانشجویی- طراحی صنعتی
فعالیت انجمن طراحی صنعتی تا آبان 88

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در طول تابستان و متعاقب آن با شروع ترم تحصیلی حدودا 15 جلسه برای هماهنگی ، آشنایی و ارتباط هر چه بیشتر با اعضا تشکیل شد. هم همچنین در این جلسات اهداف و برنامه های کلی برای یک سال آینده مشخص شد و تقویم علمی انجمن نیز تدوین گردید . امید است با پشتکار و همیاری تمامی دانشجویان در جهت پیش بردن برنامه ها و هدف های انجمن اقدامات خوبی صورت پذیرد.

  ** فعاالیت هایی که تا کنون انجام شده است :

  - برگزاری جشن ورودی هایی 87 در مهر ماه

  - برگزاری همایش طراحی انسان مدار User Center Design UCD

  - برگزاری نمایشگاه عکاسی از آثار دانشجویان ورودی 86واحد عکاسی پایه

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.8078.13545.fa.html
برگشت به اصل مطلب