انجمن علمی دانشجویی- مهندسی مواد و متالورژی
بازدید از محیط فنی و کارگاهی دپارتمان مواد دانشگاه مهاجر اصفهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/14 | 

دانشکده فنی و حرفه ای شهید مهاجر از سال1346 با نام انستیتو تکنولوژی شروع به کار کرد. پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب برنامه 5 ساله از آموزش و پرورش جدا و به وزارت علوم پیوست و هم اکنون با عنوان دانشکده فنی حرفه ای ادامه فعالیت می دهد.

  اعضای انجمن دانشکده مهندسی موادومتالورژی دانشگاه علم و صنعت در تاریخ 29/8/93 از محیط فنی و کارگاهی دپارتمان مواد و متالورژی دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان به منظور آشنایی بیشتر با صنعت و ارتباط با این دانشگاه بازدید کردند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7841.38749.fa
برگشت به اصل مطلب