انجمن علمی دانشجویی- معماری و شهرسازی
اخبار انجمن علمی معماری (هفته سوم اردیبهشت 89)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن علمی دانشکده معماری در این هفته با 2 برنامه میزبان دانشجویان دانشکده معماری است .

1)خانه دانشجو با موضوع مسکن پایدار به مدیریت رئوف قاسمی برقی

زمان :شنبه 18 اردیبهشت ماه 89 

ساعت 12 الی 13

مکان : دانشکده قدیم معماری

2)پخش فیلم میسن دور اثر معمار معروف پیر شارو با توضیحات بهمن میرهاشمی

زمان :چهارشنبه 22 اردیبهشت 89

ساعت 12 تا13

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7840.15754.fa.html
برگشت به اصل مطلب