انجمن علمی دانشجویی- مهندسی مکانیک
هواپیمای بدون سرنشین

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

هواپیمای بدون سرنشین

تیم سازنده هواپیمای بدون سرنشین در مرحله طراحی های اولیه می باشد. فرم مربوط به این طرح پژوهشی نیز به مرکز خلاقیت های دانشگاه ارسال گردیده است .

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7839.18796.fa.html
برگشت به اصل مطلب