انجمن علمی دانشجویی- مهندسی مکانیک
بازدید از شرکت فجرآشیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بازدید از شرکت فجرآشیان

انجمن علمی در نظر دارد درتاریخ  8/10/89 به منظور ارتباط بیشتر دانشجویان بابخشهای صنعتی بازدیدی را از شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فجرآشیان برگزار نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به انجمن علمی دانشکده مراجعه نمایید. 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7839.18480.fa.html
برگشت به اصل مطلب