انجمن علمی دانشجویی- مهندسی کامپیوتر
اسامی اعضای انجمن علمی دوره هشتم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1- سید علیرضا خاتمیان اسکویی 

  2- جواد نوری

  3- مهیار نجیبی 

  4- احمد شاه نجات 

  5- سینا ممکن 

  6- سینا صالحی 

  7- سروش مرتضی پور 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7838.10494.fa.html
برگشت به اصل مطلب