انجمن علمی دانشجویی- مهندسی عمران
تهیه پوستر یادگاری از 93 ای ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/26 | 

انجمن عملی عمران در تاریخ 3 مهر 1393 در روز بازگشت دانشجویان جدید الورود دانشکده عمران از اردوی معارفه به تهیه پوستری به خط خود دانشجویان با محتوای نظرات آن ها در رابطه با رشته و دانشگاه و علایق آن ها پرداخت.

  این پوستر شامل امضای دانشجویان و عکس دسته جمعی یادگاری آنها می باشد که در انجمن علمی دانشکده موجود می باشد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7837.38895.fa.html
برگشت به اصل مطلب