انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
برگزاری طرح“هسته های مطالعاتی“

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/29 | 

انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع طرح "هسته های مطالعاتی" را در این دانشکده برگزار می کند:

بر اساس این طرح این طرح دانشجویان کارشناسی با دانشجویان دکترا همکاری کرده و پروژه های علمی و عملی را با همکاری هم به سرانجام می رسانند. این طرح برای کاستن از بار کاری دانشجویان دکترا و افزایش سطح علمی و عملی دانشجویان کارشناسی انجام می گردد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7836.27522.fa.html
برگشت به اصل مطلب