انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
سمینار تولید ناب با رویکرد نظام ژاپنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سمینار تولید ناب با رویکرد نظام ژاپنی:

این سمینار روز شنبه مورخ 8/3/89 ساعت11:30 الی 15 توسط موسسه مطالعات مدیریت آرمان صنعت در آمفی تئاتر صرفی برگزار شد.

حضور برای عموم آزاد بود.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7836.16314.fa.html
برگشت به اصل مطلب