انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
بازدید از پارس خودرو

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بازدید از پارس خودرو:

بازدید از پارس خودرو، روز چهارشنبه مورخ 12/3/89 به همراه رئیس محترم دانشکده صنایع، جناب آقای دکتر نوری برگزار شد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7836.16313.fa.html
برگشت به اصل مطلب