انجمن علمی دانشجویی- مهندسی راه آهن
پرو‍ژه بازدید از ایستگاه سمنان و جانمایی نمازخانه و وضوخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/11 | 

پروژه جانمایی نمازخانه و وضوخانه در ایستگاه راه آهن سمنان انجام شد.بخشی ازاین پروژه که متعلق به راه آهن بوده به انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن واگذار شد. برای انجام تحقیقات و آمارگیری تیمی به سرپرستی جناب آقای مهندس سعید مجیدی از طریق قطار به ایستگاه راه آهن سمنان راهی شدند و طی دو روز به انجام تحقیقات و آمارگیری پرداختند.به عنوان مثال یک نفر مسئول جمع آوری اطلاعات قطار ها و تعداد مسافرین از رئیس قطار بوده و بقیه افراد نیز تعداد کسانی که از سرویس بهداشتی و نمازخانه استفاده میکردند را یادداشت نموده و پرسشنامه های تهیه شده نیز توسط مسافرین تکمیل شد.سپس با تحلیل آمار های گرفته شده به بررسی موضوع پرداختند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7834.38650.fa.html
برگشت به اصل مطلب