انجمن علمی دانشجویی- مهندسی راه آهن
برگزاری دوره RSM

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/8/15 | 

کلاس RSM توسط انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن در تاریخ 18/7/92 با حضور 3 دانشجوی دختر و 12 دانشجوی پسر، از ساعت 8 الی 15 در محل دانشکده مهندسی راه آهن برگزار گردید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7834.30576.fa
برگشت به اصل مطلب