انجمن علمی دانشجویی- تقدیر از پایان نامه های برتر 3
تقدیر از پایان‏نامه‏های برتر3

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

معرفی

پایان نامه های برتر

ارتباط با دبیرخانه

زمان : دوشنبه مورخ 19/2/1390

مکان : دانشگاه علم و صنعت ایران، پارک ضلع شمالی سلف اساتید

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.10905.19385.fa
برگشت به اصل مطلب