انجمن علمی دانشجویی- تقدیر از پایان نامه های برتر 3
تقدیر از پایان‏نامه‏های برتر3

حذف تصاویر و رنگ‌ها

معرفی

پایان نامه های برتر

ارتباط با دبیرخانه

زمان : دوشنبه مورخ 19/2/1390

مکان : دانشگاه علم و صنعت ایران، پارک ضلع شمالی سلف اساتید

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.10905.19385.fa.html
برگشت به اصل مطلب