دانشکده مهندسی صنایع- مهندس علیمحمد خداپرست
شرح حال علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

مهندس علی محمد خداپرست

AWT IMAGE مشخصات فردی:
تخصص:ماشین  ابزار 

محل و سال اخذ مدرک: ایران ۱۳۴۵ 

رتبه علمی: مربی

شماره داخلی:۳۰۶۲

websit:  ie.iust.ac.ir/khodaparast                E-mail: khodaparast AT iust.ac.ir

AWT IMAGE زمینه‌های تحقیقاتی
  • برنامه ریزی
  • طرح نقشه های آموزشی و راه اندازی کارگاههای آموزشی ماشینهای افزار
  • قالبسازی و همکاری در سیستمهای اندازه گیری دقیق
  • کنترل ضمن ساخت قطعات مکانیکی
برگشت به فهرست اعضای هیات علمی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5381.5922.fa.html
برگشت به اصل مطلب